Halkbank Türkiye’deki sanayilere Yeşil Kredi imkanı sunuyor


Cazip koşullar ile yatırım maliyetinin %100'üne kadar finansman 10 milyon avroya varan kredi

 Minimum 3 yıllık geri-ödemesiz süre

 10 yıla varan vadeli kredi

 

 

Kimler SUNREF Türkiye'den yararlanabilir?

Türkiye sanayisinde yeşil yatırımlarını finanse etmek için başvuran Halkbank'ın herhangi bir müşteri adayı

Doğal kaynakların kullanımının ve/veya kirliliğin azaltılması; sürdürülebilir enerji, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi ve sosyal alanlarda doğrudan yatırım yapmak isteyen herhangi bir sanayi kuruluşu veya OSB

Yenilikçi bir yaklaşım: 8 adımda SUNREF projesi inşa etmek

Bu fırsatı yakabilmek için, proje öncüleri kişiye özel destek hizmetlerinden yararlanır.

SUNREF Türkiye, projenin uygulanabilirliğini sağlamak için programdan istifade etmeye istekli proje sahiplerine ve taraflara bağlı bir ortaklık ağı üzerine kurulu başarılı uygulamalara özel destek sağlamaktadır.

 

En yakın Halbank şubesi ile iletişime geçiniz. Banka, ilgisini teyit edebilir veya ek bilgi talep edebilir

Projeyi tartışmak, fizibilitesini ve teknik ve finansal seviyedeki olası sonuçlarını değerlendirmek için SUNREF Türkiye teknik uzmanlarıyla iletişime geçin.

SUNREF teknik yardımı aracılığıyla bir proje değerlendirme raporu ile birlikte SUNREF Uygunluk Belgesinin verilmesi ve bankaya sunulması

Projenin borç ödeme gücünün doğrulanması ve banka tarafından yatırım finansmanı kararı

Banka ile kredi sözleşmesi yapılması

Projenin onaylanması, kredi kullanılması ve yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve etki değerlendirmeleri

SUNREF Türkiye gerekli olduğu durumlarda proje uygulamasının izlenmesi için destek vermeye devam edecektir.

 

Uygun Projeler

Aşağıda sıralanan alanlarla sınırlı olmamakla birlikte aynı zamanda sosyal yatırımlar, doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve / veya kirliliğin azaltılması ile sonuçlanan yatırım (Yeşil Yatırım) olarak kategorize edilebilir:

 

Sürdürülebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Projeleri (sadece OSB ile ilgili Müşteriler için)

Karbon ayak izi negatif jeotermal enerji projeleri Aşağıdaki kriterleri sağlayan biyokütle tabanlı enerji ve / veya ısı üretimi projeleri:

Aşağıda sıralanan alanlarla sınırlı olmamakla birlikte aynı zamanda sosyal yatırımlar, doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve / veya kirliliğin azaltılması ile sonuçlanan yatırım (Yeşil Yatırım) olarak kategorize edilebilir:

Ham madde ve yerel enerji tüketimi arasında hiçbir rekabet olmayan (yerel popülasyonlar için yakıt);

Arazi kullanımında gıdadan enerji hasatına kadar herhangi bir değişikliğe neden olmayan projeler;

Biyokütle kojenerasyon projeleri için: yardımcı yakıt veya kömür tüketimi(örn: yeni başlayanlar için) toplam birincil enerjinin yüzde yirmisini (%20) geçemez; kalıntıları

Güneş enerjisi projeleri

Rüzgar enrejisi tribünleri

Atıklardan enerji üretimi projeleri.

Enerji Verimliliği Projeleri

Yakıt değiştirme Projeleri (Kömürden Doğal Gaza ya da Doğal Gazdan Yenilenebilir Kaynaklara)

Doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasının %10'dan büyük olduğu projeler

Sertifikalı Yeşil Binalar

Kredi yararlanıcıları tarafından aşağıdaki ulusal veya uluslararası yeşil bina sertifika standartları kılavuzuna göre idari veya teknik binalar için uyarlanacak yeşil bina Projeleri:

Türkiye Yeşil Bina Konseyi (ÇEDBİK) tarafından koordine edilen "Yeşil Bina Belgelendirme Sistemi";

Sürdürülebilir Enerji Verimli Binalar-Türkiye (SEEB-TR);

İngiliz Araştırma Kuruluşu tarafından verilen BREEAM sertifikası;

QE Sertifikası;

USGBC tarafından verilen LEED sertifikası.

Su ve Atıksu

 

Atıksu Arıtma Tesisi
Doğal ortamda salınan kirleticilerin azaltılması ve (1) Krediden yararlanıcılarının çevre izinleri, (2) Su kirliliği kontrolü ile ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj standartların sağlanması

Ön Arıtma Tesisi
OSB bağlantılarından ve endüstri tesislerinden salınan kirleticilerin azaltılması ve OSB/Endüstrilerden alınmış bağlantı sertifikalarında belirtilen kirlilik değerlerine uyulması
Atıksu Toplama Sistemleri (Kanalizasyon Sistemi)
İzinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.''''

Suyu Yeniden Kullanma Tesisleri (Arıtılan suların sulama ve işletme suyu amaçlı yeniden kullanılması)
İzinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.''''

Su / Atıksu İzleme Sistemleri
İzinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.''''

Su/Atıksu İzleme Sistemleri
İzinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.''''

Atıksu Verimli Prosesler
Su tüketim hacminin (1) veya belirli su tüketim hacminin (2)>%10 azaltılması
(1) Oran olarak; (projeden önceki yıllık ortalama su tüketim hacmi - proje sonrası ortalama yıllık atıksu üretim hacmi) / (projeden önceki yıllık ortalama su tüketim hacmi)
Oran olarak: (yıllık ortalama su tüketim hacmi) / (yıllık ortalama üretilen miktar) '''
(2) Oran olarak: (yıllık ortalama atıksu üretim hacmi) / (yıllık ortalama üretilen miktar)

Su Verimli Prosesler
Su tüketim hacminin (1) veya belirli su tüketimi hacmi (2)>%10* azaltılması
(1) Oran olarak: (projeden önceki yıllık ortalama su tüketim hacmi - proje sonrası ortalama yıllık atıksu üretim hacmi) / (projeden önceki yıllık ortalama su tüketim hacmi)
(2) Oran olarak: (yıllık ortalama su tüketimi hacmi) / (yıllık ortalama üretilen miktar)

Atık Yönetimi

Atık Değerlendirme Tesisleri (Geri Dönüşüm Tesisi, Kompostlama Tesisleri, Yakma Tesisleri)
İzinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.
Yararlanıcıların faaliyet alanı OSB dışı olabilir.

Atık Değerlendirme Tesisleri (Geri Dönüşüm Tesisleri, Kompost Tesisleri ve Atık Yakma Tesisleri gibi)
Tüm izinlerin yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projeler uygundur.
Yararlanıcıların faaliyet alanı OSB dışı olabilir.

Geçici Atık Depolama Tesisleri
Tüm izinlerini yetkili makamlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alan tüm projele uygundur.
Yararlanıcıların faaliyet alanı OSB dışı olabilir.

Atık İzleme Sitemleri (Nicel ya da nitel olarak: Tartı Sistemleri, Ekipman Analizleri)
Tüm projeler uygundur.

Atık Verimli Prosesler
Atık üretim hacminin azaltılması (1) veya minimum spesifik atık üretim hacminin (2)>%10* azaltılması
(1) Oran Olarak: (proje öncesi ortalama yıllık atık üretim hacmi - proje sonrası ortalama yıllık atık üretim hacmi) / (projeden önce ortalama yıllık atık üretim hacmi)
(2) Oran olarak: (yıllık ortalama atık üretim hacmi)/(yıllık ortalama üretilen miktar)

Tehlikeli & Denetime Tabi Maddelerin Yönetimi
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTIS): GFGler, halonjenler ve karbon tetraklorür ve trikloroetan gibi Montreal Protokolü tarafından yasaklanan diğer ozon tüketen kimyasalların ve ekipmanların (soğutma sistemleri, temizleme yardımcı maddeleri ve klima üniteleri gibi) OTIS içermeyen ekipman ve teknolojiiler ile değiştirilmesi;
Poliklorlu bifeniller veya Trifeiller: PCB veya PGT dielektrik ve soğutucu sıvıları kullanan sistemlerin ve ekipmanların (özellikle elektrik transformatörlerinin) PCB / PGT içermeyen ekipanlar ve teknolojiler değiştirilmesi;
Asbest: Asbest çıkarma ve boşaltma projeleri
ROHS Maddeleri: Kurşun, cıva, Kadmiyum, Hexavalent krom, Polibrominated biphenyls, Polybrominated difenil eter gibi Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi ile ilgili maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanımını değiştirmek için proses değişikliği

Hava ve Toprak Kirliliği

Emisyon Azaltım Sistemleri (elektrostatik veya siklonik filtreler, yıkayıcı sistemler ve diğer atık gaz temizleyicileri gibi)
Çevre izninde (emisyon sertifikasında) belirlenen limitleri sağlamak için, başvuru sahibinin emisyon belgesinde adı geçen en az bir kirleticinin azaltılması)

Emisyon İzleme Sistemleri (Sürekli online analizciler, sensörler ve diğer analiz araçları gibi)
Tüm projeler uygundur

Düşük Emisyonlu Yanma Teknolojileri (Düşük NOx yakıcıları, Aşırı Yakma Havası Sistemleri, Yakıt Aşamalandırma Sistemleri, Katalitik Yakma Sistemleri gibi)
Kirletici emisyon hacminin (1) veya belirli kirletici hacimlerin (2)>%10 azaltılması
(1) Oran olarak: (proje öncesi ortalama yıllık kirletici emisyon hacmi-proje sonrası yıllık ortalama kirletici emisyon hacmi) / (projeden önceki ortalama yıllık kirletici emisyon hacmi)
(2) Oran olarak: (ortalama yıllık kirletici emisyon hacmi) / (yıllık ortalama üretilen miktar)
Kirletici, başvurucunun emisyon sertifikasında belirtilmelidir.

Düşük Difüz Emisyon Teknolojileri (Düşük ya da sıfır Uçucu Organik <Birleşik Teknolojileri, gaz alım cihazları gibi)
Durum bazında değerlendirilecektir.

Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirmesi

OSB Entegrasyon Projeleri (Sanayilerin OSB'lere taşınması)
Sanayi Tesisinin OSB’lere aktarılması durumunda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:
Tesisin, OSB AAT’ne bağlanarak kirlilik potansiyelini azaltılması, bir yeşil yatırım potansiyeli taşıdığını belirtir.
OSB’nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemektedir ve tam tersinin olmaması.
Taşınılan OSB’nin halihazırda potansiyel olarak yeşil bir OSB olması Şirket/tesis için belirlenen çevresel kriterler sağlanmalıdır.

Sosyal Yatırımlar

Kreşler
Tüm projeler uygundur.

Eğitim Tesisleri (mesleki eğitim dahil)
Tüm projeler uygundur